Betaalmogelijkheden

Bophar Health & Beauty kent meerdere mogelijkheden voor het afrekenen van uw bestelling: 
 
1) MultiSafepay 
MultiSafepay, je eigen veilige online rekening voor kleine en grote bedragen. 
Wilt u geld snel en eenvoudig betalen? Dan is MultiSafepay de beste keuze!
Binnen enkele minuten heeft u een digitale rekening die u direct kunt gebruiken. 
Handel online betalingen snel af zonder het opnieuw ingeven van kaart en/of rekeningnummer en adresgegevens. 
Met MultiSafepay kunt u zowel geld ontvangen als verzenden. U kunt geld bijschrijven en direct betalingen uitvoeren.
Het is gratis, veilig en snel!
Bij aangesloten MultiSafepay webwinkels kunt u met uw saldo betalen. Indien u onvoldoende saldo op uw digitale rekening heeft staan kunt u direct opwaarderen. U kunt het exacte tekort of een hoger bedrag opwaarderen door middel van iDeal, Creditcards of het Belgische Mister Cash op geregistreerde bankrekeningen, waardoor uw besteedbaar saldo op uw digitale rekening wordt verhoogd. 
Uiteraard kunt u ook middels de reguliere betaalmethoden (iDeal, Visa, Mastercard, Bankoverboekingen en Mister Cash) betalen bij aangesloten MultiSafepay webwinkels. 
3__19_2
3__19_3
Kijk voor meer informatie op de website van MultiSafepay; www.multisafepay.com of klik op het logo!
 
2) VOORUITBETALEN 
U kunt het totaalbedrag overmaken naar:
Knab IBAN: NL33 KNAB 0255 6625 99  t.n.v. Bophar (Medisch Advies) 
ING IBAN: NL50 INGB 0006 0866 46 t.n.v. dr. P.J.F. Bongaerts
 
Let op: vergeet niet uw ordernummer te vermelden bij de betaling! 
 
3) REMBOURS 
U betaalt rechtstreeks aan de TNT Post medewerker op het moment dat u het pakketje ontvangt. Zorgt u dus dat u het gehele bedrag, contant in huis heeft wanneer de TNT Post medewerker langs komt. Treft de TNT Post medewerker u niet thuis, of heeft u het gehele bedrag niet bij de hand, dan krijgt u van de TNT Post medewerker een afhaalbericht. Het pakket wordt dan voor u klaargelegd op een postkantoor bij u in de buurt. Het pakket blijft vervolgens nog twee weken lang op het postkantoor liggen. Op het postkantoor kunt u vrijwel altijd ook pinnen voor uw het voldoen van uw bestelling. 
Voor bestellingen met betaling onder rembours brengen wij in rekening;
0 -10 kg € 13,95 
10-30 kg € 17,95 
Een remboursbetaling is niet mogelijk voor een verzending buiten Nederland. 
 
 
LEVERINGSVOORWAARDEN
Bophar Health & Beauty brengt de door de Koper verschuldigde bedragen uit de Overeenkomst door middel van een nota in rekening. De Koper en Bophar Health & Beauty kunnen overeenkomen tot contante betaling. De betaling dient te geschieden op een door Bophar Health & Beauty aangegeven bank- of girorekening, zonder inhouding of korting, op de wijze en binnen de termijn zoals is gesteld op de nota. Indien geen termijn is vermeld zal een betalingstermijn van tien werkdagen gelden. 
Indien een levering “onder Rembours” zonder opgave van redenen niet wordt ontvangen of afgehaald, met uitzondering als de zending niet aangeboden wordt door de reguliere postbezorging, dan behoudt Bophar Health & Beauty zich het recht voor om de kosten van de remboursverzending te verhalen op de Koper. 
Bophar Health & Beauty houdt zich het recht voor om prijsveranderingen door te berekenen aan de Koper. Bophar Health & Beauty zal uitdrukkelijk de Koper verwittigen van opgetreden prijsveranderingen. De Koper kan binnen vijf werkdagen de Overeenkomst ontbinden, nadat de prijsverandering uitdrukkelijk aan de Koper is kenbaar gemaakt. Ontbinding van de Overeenkomst op grond van gewijzigde prijzen, dient schriftelijk dan wel per e-mail aan Bophar Health & Beauty te worden ingediend. 
Indien de Koper verhuist en/of zijn nota-adres wijzigt, dient daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk het nieuwe adres schriftelijk mede te delen aan Bophar Health & Beauty. 
Bophar Health & Beauty heeft te allen tijde het recht vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid te verlangen voor de betaling van de Koper. 
Zonder uitdrukkelijke toestemming van Bophar Health & Beauty is de Koper niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens Bophar Health & Beauty te verrekenen met enige vordering van de Koper op Bophar Health & Beauty, uit welke hoofde dan ook. 
Bij niet of niet-tijdige betaling is Bophar Health & Beauty vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder voorafgaande mededeling of sommatie, gerechtigd aan Koper een rente in rekening te brengen van 1 % per maand of gedeelte van een maand dat betaling uitblijft. Voorts is Bophar Health & Beauty gerechtigd aan Koper een bedrag van minimaal 15 % van de openstaande hoofdsom in rekening te brengen als vergoeding voor de door Bophar Health & Beauty te maken gerechtelijke en buitengerechtelijk incassokosten, onverminderd het recht van Bophar Health & Beauty om de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen aan de Koper. 
Zolang de Koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Bophar Health & Beauty, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan, is Bophar Health & Beauty gerechtigd de overeengekomen levering van roerende zaken te staken dan wel op te schorten. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de Koper alsnog al verplichtingen jegens Bophar Health & Beauty is nagekomen. 
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is Bophar Health & Beauty bij niet of niet-tijdige betaling, dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige andere op de Koper rustende verplichting, gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Bophar Health & Beauty om vergoeding van de door haar ten gevolge van deze ontbinding geleden schade van de Koper te verlangen.